Upitnik o poslovnoj klimi u Srbiji u 2019. godini

Većina članica Švajcarsko-srpske trgovinske komore zadovoljna poslovnom klimom u Srbiji

Švajcarsko-srpska trgovinska komora sprovela je peti po redu „Upitnik o poslovnoj klimi u Srbiji u 2019. godini“, u okviru švajcarsko-srpske poslovne zajednice u toku aprila 2019. godine. Cilj ankete bio je da se dobiju bliže informacije o percepciji koju kompanije u okviru ove poslovne zajednice imaju o uslovima poslovanja na domaćem tržištu, kao i o njihovim očekivanjima i izazovima sa kojima se suočavaju.

Majo Mićović, predsednik Upravnog odbora Švajcarsko-srpske trgovinske komore i generalni direktor kompanije Sky Express doo, izjavio je da je većina anketiranih kompanija ocenila poslovnu klimu u Srbiji kao zadovoljavajuću. Međutim, broj ispitanih kompanija koji ima pozitivno viđenje domaćeg poslovnog okruženja je smanjen u periodu od svega godinu dana: 90% u 2018. godini u odnosu na 79% iz 2019. godine.

Takođe, ve ćina ispitanih kompanija je ocenila da će uslovi poslovanja u Srbiji u 2019. godini ostati nepromenjeni u odnosu na 2018. godinu. Od svih anketiranih kompanija, 15% očekuje da će poslovna klima u Srbiji tokom 2019. godine biti bolja u odnosu na prethodnu, dok 70% ispitanih preduzeća smatra da će klima ostati ista u odnosu na 2018. godinu.

Takođe, rezultati ovog istraživanja pokazuju da većina ispitanih kompanija očekuju promene u sledećim oblastima poslovne klime: birokratija i administracija, borba protiv korupcije, kao i u pogledu obezbeđenja pravne sigurnosti i stabilnosti.

U vezi sa razvojem digitalizacije u Srbiji, anketirane kompanije su ocenile e-banking kao oblast digitalizacije koja se razvija na najviše zadovoljavajući način, dok je e-nabavka ocenjena kao oblast koja se razvija na najmanje zadovoljavajući način.

Konačno, Mićović je naglasio da je većina ispitanih kompanija izrazila zadovoljstvo radom Švajcarsko-srpske trgovinske komore, i to u oblasti plana aktivnosti, komunikacije i transparentnosti rada.

Link: www.ekapija.com